ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂൺ 21, 2005

നക്ഷത്രങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും

ജ്യോതിഷത്തില്‍ ഓരോ നക്ഷത്രത്തെയും ഓരോ ജീവിയുമായി എന്നതുപോലെ ഓരോ മരവുമായും ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌. പുരാതനഭാരതത്തില്‍ മനുഷ്യനു പുറമെയുള്ള ജന്തുജാലങ്ങള്‍ക്കും മരങ്ങള്‍ക്കും നല്‍കിയിരുന്ന സ്ഥാനം ഇതില്‍ നിന്നു മനസിലാക്കാം.
ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൃഗത്തെ അഥവാ ജീവിയെ ആരാധിക്കണമെന്നാണു ജ്യോതിഷം അനുശാസിക്കുന്നത്‌. ആ മൃഗത്തെ കൊല്ലുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ പാടില്ലെന്നും പറയുന്നു. അതുപോലെ ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നും ജ്യോതിഷഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ദിവസവും അവരവരുടെ മരത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതും അതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നതും നല്ലതാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്‌. പകൃതിയിലെ എന്തിനെയും ആരാധിക്കുകയെന്ന ഭാരതീയതത്വമാണ്‌ ഇതിനു പിന്നില്‍.

ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും നല്‍കിയിരിക്കുന്ന മരങ്ങള്‍ ചുവടെ:
അശ്വതി-കാഞ്ഞിരം
ഭരണി- നെല്ലി
കാര്‍ത്തിക-അത്തി
രോഹിണി-ഞ്ഞാവല്‍
മകയിരം-കരിങ്ങാലി
തിരുവാതിര-കരിമരം
പുണര്‍തം-മുള
പൂയം-അരയാല്‍
ആയില്യം-നാകം
മകം-പേരാല്‍
പൂരം-പ്ലാശ്‌
ഉത്രം-ഇത്തി
അത്തം-അമ്പഴം
ചിത്തിര-കൂവളം
ചോതി-നീര്‍മരുത്‌
വിശാഖം-വയ്യങ്കതവ്‌
അനിഴം-ഇലഞ്ഞി
തൃക്കേട്ട-വെട്ടി
മൂലം-പൈന്‍
പൂരാടം-വഞ്ഞി
ഉത്രാടം-പ്ലാവ്‌
തിരുവോണം-എരുക്ക്‌
അവിട്ടം-വന്നി
ചതയം-കടമ്പ്‌
പൂരുരുട്ടാതി-തേന്മാവ്‌
ഉത്തൃട്ടാതി-കരിമ്പന
രേവതി-ഇരിപ്പ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: