ശനിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 23, 2005

ഫലിതപ്രിയരുടെ തിരുവാതിര

സരസ സംഭാഷണം, ആകർഷകമായ പെരുമാറ്റം, അതിരുവിട്ട അഭിമാനബോധം, ആത്മാർഥത, ലോകപരിജ്ഞാനം, ഉത്സാഹം തുടങ്ങിയവ തിരുവാതിര നാളുകാരുടെ സവിശേഷതകളാണ്‌. സഞ്ചാരപ്രിയരും ഫലിതപ്രിയരുമാണ്‌. ചിലർ നല്ല ഗവേഷകരാകും. അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ താഴെ ജോലി ചെയ്യുന്നതും വിധേയപ്പെടുന്നതും ഇഷ്ടമല്ല. ഇത്‌ പലപ്പോഴും പുരോഗതിക്കു വിഘാതമാകാം. അതിരുവിട്ട അഭിമാനംമൂലം ആരോടും സഹായം അഭ്യർഥിക്കില്ല. കൂർമബുദ്ധിയും വാക്സാമർഥ്യവുമുണ്ട്‌. നിരൂപകർ, അധ്യാപകർ, എഴുത്തുകാർ എന്നീ നിലകളിൽ ശോഭിക്കും.
ആത്മവിശ്വാസവും സാഹസികതയും നേതൃപാടവുമുണ്ട്‌ഠടസ്സങ്ങൾ തട്ടിനീക്കി മുന്നേറും. എന്തും തുറന്നടിച്ച്‌ സംസാരിക്കും. മാമൂലുകളിൽ വിശ്വാസമില്ല. നാടും വീടും വിട്ട്‌ താമസിക്കും. എതിർക്കുന്നവരോടും ചതിക്കുന്നവരോടും ശത്രുത പുലർത്തും. തരം കിട്ടിയാൽ പകരം വീട്ടും.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: