ശനിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 23, 2005

യോജിച്ച വസ്‌ത്രം ധരിച്ച്‌ ഗ്രഹദോഷമകറ്റാം

ഗ്രഹദോഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വസ്‌ത്രങ്ങൾക്കും കഴിയുമെന്നു ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓരോ കൂറിലും ജനിക്കുന്നവർക്ക്‌ അനുകൂലനിറത്തിലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങൾ ഉയർച്ചയുണ്ടാക്കുമെന്നാണു പറയുന്നത്‌. അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തിക കാൽ ഭാഗവും ഉൾപ്പെടുന്ന മേടക്കൂറുകാർ ചുവപ്പും മഞ്ഞയും ഉള്ള വസ്‌ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്‌. ഇടവക്കൂറുകാർ (കാർത്തിക അവസാനത്തെ മുക്കാൽ, രോഹിണി, മകയിരം ആദ്യപകുതി) kകറുപ്പും പച്ചയും നീലയും വെള്ളയും നിറങ്ങളുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതു നന്ന്‌. മകയിരം അവസാനപകുതി, തിരുവാതിര, പുണർതം ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയ മിഥുനക്കൂറുകാർ പച്ചയും വെള്ളയും നിറങ്ങൾ അടങ്ങിയ വസ്‌ത്രങ്ങൾ കൂടുതലായി ധരിക്കുന്നതു നന്ന്‌. കർക്കടകക്കൂറുകാർക്ക്‌ (പുണർതം ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം) ചുവപ്പ്‌, മഞ്ഞ, ക്രീം, വെളുപ്പ്‌ നിറങ്ങളിലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യും.
ചുവന്നതും ഓറഞ്ച്‌ നിറത്തിലുള്ളതും കാവിനിറത്തിലുള്ളതുമായ വസ്‌ത്രങ്ങളാണു ചിങ്ങക്കൂറുകാർക്കു (മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗം) കൂടുതൽ നല്ലത്‌.
കന്നിക്കൂറുകാർക്ക്‌ (ഉത്രം അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യപകുതി) പച്ചയും വെള്ളയും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും.
തുലാക്കൂറ്‌ (ചിത്തിര അവസാനപകുതി, ചോതി, വിശാഖം ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം) ജന്മരാശിയായിട്ടുള്ളവർക്ക്‌ കറുപ്പ്‌, നീല, പച്ച, വെളുപ്പ്‌ നിറങ്ങൾ നല്ലതാണ്‌. തുലാം ശനിയുടെ ഉച്ചരാശിയായതിനാൽ കറുപ്പ്‌ ഈ കൂറുകാർക്കു പ്രത്യേകം നിർദേശിക്കുന്നവരുണ്ട്‌.
വൃശ്ചികക്കൂറിൽ (വിശാഖം അവസാനത്തെ കാൽഭാഗം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട) ജനിച്ചവർക്ക്‌ ക്രീം, മഞ്ഞ, ചുവപ്പു നിറങ്ങളും ധനുക്കൂറിൽ (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗം) ജനിച്ചവർക്ക്‌ ചുവപ്പ്‌, മഞ്ഞ നിറങ്ങളും ആണു നല്ലതായി പറയപ്പെടുന്നത്‌.
മകരക്കൂറുകാർക്കും (ഉത്രാടം അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യപകുതി) കുംഭക്കൂറുകാർക്കും (അവിട്ടം അവസാനപകുതി, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം) നീല, വെള്ള, കറുപ്പ്‌ നിറങ്ങളാണു കൂടുതൽ നല്ലതായി പറയുന്നത്‌. മകരവും കുംഭവും ശനിയുടെ സ്വക്ഷേത്രങ്ങളായതിനാലാണിത്‌.
മീനക്കൂറിൽ (പൂരുരുട്ടാതി അവസാനത്തെ കാൽഭാഗം, ഉത്തൃട്ടാതി, രേവതി) ജനിച്ചവർക്ക്‌ മഞ്ഞയും ചുവപ്പും ക്രീമും നിറത്തിലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങൾ നല്ലതാണ്‌.
ഏഴരശ്ശനി, കണ്ടകശ്ശനി, ജന്മശ്ശനി തുടങ്ങിയ ശനിദോഷകാലങ്ങളിൽ കറുപ്പ്‌, നീല എന്നീ നിറങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതു നല്ലതാണെന്നും പറയുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: