ശനിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 23, 2005

ശംഖധ്വനിയുടെ രഹസ്യം

ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദീപാരാധനയ്ക്കും നിവേദ്യമെടുക്കലിനും ശംഖധ്വനി മുഴക്കാറുണ്ട്‌. ശംഖനാദം ഓംകാരധ്വനിയാണെന്നാണു വിശ്വാസം. ദീർഘപ്രണവമായ ശംഖനാദം മുഴക്കുന്നത്‌ മംഗളകരമാണെന്നു പ്രാചീനർ കരുതിയിരുന്നു. പണ്ടു യുദ്ധരംഗത്തും ശംഖധ്വനിക്കു പ്രസക്‌തിയുണ്ടായിരുന്നു. രണവാദ്യങ്ങളിലും ശംഖിനു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരതത്തിൽ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നുവെന്നറിയിച്ച്‌ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശംഖു മുഴക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്‌. ശബ്ദത്തിന്റെ ഊർജചലനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലമായ ആകാശത്തെയാണു ശംഖ്‌ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്‌. 'ശം' എന്നാൽ മംഗളമെന്നും 'ഖം' എന്നാൽ ആകാശം എന്നും അർഥം ഉണ്ട്‌. ശംഖനാദം എല്ലാ ശബ്ദസ്പന്ദനങ്ങളുടെയും ആദിമരൂപമായ പ്രണവധ്വനി തന്നെയാണ്‌. ശംഖുകൾ പല തരത്തിലുണ്ട്‌. വലംപിരി ശംഖ്‌, ഇടംപിരി ശംഖ്‌ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്‌ത തരം ശംഖുകളുടെ ഫലങ്ങളും വ്യത്യസ്‌തമാണ്‌

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: