ശനിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 23, 2005

നിങ്ങളുടെ ദശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ...

നിങ്ങളുടെ ദശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ...


ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദശാകാലത്തിനനുസരിച്ചാണു വിവിധ ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നു ജ്യോതിഷമതം. 120 കൊല്ലമാണ്‌ ഒരു മനുഷ്യായുസ്‌ ആയി കണക്കാക്കുന്നത്‌. ഈ കാലയളവിനെ ഒൻപതു ഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി വിഭജിച്ചുനൽകിയിരിക്കുകയാണ്‌. ഇതിൽ ഓരോ ഗ്രഹത്തിന്റെയും കാലയളവിനെ ആ ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശ എന്നു പറയുന്നു. ആകെയുള്ള 120 കൊല്ലത്തിനെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും തുല്യമായിട്ടല്ല വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. ചില ഗ്രഹങ്ങൾക്ക്‌ കുറച്ചു കാലം, മറ്റു ചില ഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ കൂടുതൽ കാലം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്‌.

സൂര്യന്‌ 6 കൊല്ലമാണു ദശാകാലമുള്ളത്‌. ചന്ദ്രന്‌ 10, ചൊവ്വയ്ക്ക്‌ 7, രാഹുവിന്‌ 18, വ്യാഴത്തിന്‌ 16, ശനിക്ക്‌ 19, ബുധന്‌ 17, കേതുവിന്‌ 7, ശുക്രന്‌ 20 എന്നിങ്ങനെയാണു വിഭജിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള വർഷങ്ങൾ. ഈ പറഞ്ഞ ക്രമത്തിലാണ്‌ ദശകൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക.
ജനിക്കുന്ന ദശയിൽ മുഴുവൻ കൊല്ലവും കിട്ടില്ല. അത്‌ ജനനസമയത്ത്‌ ആ നക്ഷത്രത്തിൽ എത്ര നാഴിക കഴിഞ്ഞു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു തീരുമാനിക്കുക. വിവിധ നക്ഷത്രക്കാരുടെ ആദ്യത്തെ ദശ ചുവടെ:
അശ്വതി, മകം, മൂലം - കേതുദശ
ഭരണി, പൂരം, പൂരാടം - ശുക്രദശ
കാർത്തിക, ഉത്രം, ഉത്രാടം - സൂര്യദശ
രോഹിണി, അത്തം, തിരുവോണം - ചന്ദ്രദശ
മകയിരം, ചിത്തിര, അവിട്ടം - ചൊവ്വാദശ
തിരുവാതിര, ചോതി, ചതയം - രാഹുദശ
പുണർതം, വിശാഖം, പൂരുരുട്ടാതി - വ്യാഴദശ
പൂയം, അനിഴം, ഉത്തൃട്ടാതി - ശനിദശ
ആയില്യം, തൃക്കേട്ട, രേവതി - ബുധദശ

ജനിച്ച നക്ഷത്രത്തിൽ എത്ര നാഴിക വിനാഴിക ചെന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കണക്കിലൂടെയാണ്‌ ആദ്യത്തെ ദശ എത്ര കൊല്ലം (എത്ര വയസുവരെ) കിട്ടിയെന്നു മനസിലാക്കുന്നത്‌. ഇത്‌ കൃത്യമായി അറിയില്ലെങ്കിൽ പകുതി വച്ചു കൂട്ടുകയാണു ചെയ്യുന്നത്‌.
ഉദാഹരണത്തിന്‌ അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചയാൾക്ക്‌ ആദ്യത്തെ ദശ കേതുദശയായിരിക്കും. ഇത്‌ ആകെ 7 കൊല്ലമാണുള്ളത്‌. പക്ഷേ, നക്ഷത്രവശാൽ അയാൾക്ക്‌ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലമോ രണ്ടു കൊല്ലമോ ആയിരിക്കും കേതുദശ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്‌; ചിലപ്പോൾ ആറു കൊല്ലമോ ഏഴു കൊല്ലമോ ആകുകയും ചെയ്യാം. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കേതുദശ മൂന്നര കൊല്ലം കിട്ടിയെന്നു കണക്കാക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്‌.
അപ്പോൾ അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാരന്‌ ഏകദേശം മൂന്നര വയസു വരെ കേതുദശ. പിന്നെ 20 കൊല്ലം -അതായത്‌ ഇരുപത്തിമൂന്നര വയസു വരെ- ശുക്രദശ. അതുകഴിഞ്ഞ്‌ ആറു കൊല്ലം (ഇരുപത്തി ഒൻപതര വയസു വരെ) സൂര്യദശ. പിന്നെ 10 കൊല്ലം ചന്ദ്രൻ, പിന്നെ ഏഴു കൊല്ലം ചൊവ്വ... അങ്ങനെ ദശകൾ കണക്കുകൂട്ടാം.
ദശകൾ കൃത്യമായി അറിയാൻ നക്ഷത്രഗത നാഴിക നോക്കി അറിയുക തന്നെ വേണം.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: