വ്യാഴാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 11, 2005

ഈശ്വരസാന്നിധ്യം നിറയേണ്ട തൃസന്ധ്യ

പരമ്പരാഗതമായിത്തന്നെ കേരളീയർക്കിടയിൽ തൃസന്ധ്യാസമയത്തേക്കുറിച്ച്‌ വ്യക്‌തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സമയമായാണ്‌ നമ്മുടെ പൂർവികർ തൃസന്ധ്യയെ കണ്ടിരുന്നത്‌. ആ സമയം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതും അരുതാത്തതുമായ പലകാര്യങ്ങളും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഹൈന്ദവഭവനങ്ങളിൽ തൃസന്ധ്യയ്ക്ക്‌ ഒരു നാഴികമുമ്പ്‌ വിളക്ക്‌ തെളിക്കണം. അടുക്കളയിൽ നിന്നാണ്‌ ഇതു കത്തിച്ചുകൊണ്ടു വരേണ്ടത്‌. ആ സമയം 'ദീപം... ദീപം...' എന്നു ചൊല്ലുകയും ഗൃഹത്തിലുള്ളവർ ദീപത്തെ വണങ്ങുകയും വേണം.

തൃസന്ധ്യയ്ക്കു ഭക്ഷണം, അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കൽ, പണം നൽകൽ, ധാന്യമോ തൈലമോ കൊടുക്കൽ എന്നിവയരുതെന്നാണ്‌ കാലങ്ങളായുള്ള വിശ്വാസം. വായനയ്ക്കും വിനോദത്തിനും തൃസന്ധ്യാസമയം ഉപയോഗിക്കരുത്‌. ഗൃഹങ്ങളിൽ കലഹമോ കളിയോ പാടില്ല. വീട്ടിൽ നിന്ന്‌ തൃസന്ധ്യയ്ക്ക്‌ പുറത്തോട്ടു പോകുകയുമരുത്‌.

ഈശ്വരനാമജപത്തിനായിത്തന്നെ തൃസന്ധ്യ ചിലവഴിക്കണം. ഹൈന്ദവഗൃഹങ്ങളിൽ അംഗശുദ്ധി വരുത്തി ശുഭ്രവസ്‌ത്രം ധരിച്ച്‌ നാമം ജപിക്കണം. അതിഥികളായെത്തുവരെയും ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണം. നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഋതുമതികളായ സ്‌ത്രീകൾ കൂട്ടത്തിലിരിക്കരുതെന്നാണ്‌ മുതിർന്നവർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്‌.
പാർത്ഥനയാണ്‌ കേരളീയർ ജാതിമതഭേദങ്ങളില്ലാതെ തൃസന്ധ്യാസമയം നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്‌. തൃസന്ധ്യയ്ക്കായി പണ്ടുകാലം മുതൽക്കെ അലിഖിതമെങ്കിലും അനുഷ്ഠിച്ചുപോരുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ കുടുംബത്തിലേക്ക്‌ ഐശ്വര്യം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുമെന്നാണ്‌ വിശ്വാസം.

കടപ്പാട്‌: മനോരമ ഓൺലൈൻ
ലിങ്ക്‌:
http://www.manoramaonline.com/servlet/ContentServer?pagename=manorama/MalArticle/Malfullstory&cid=
1086850262215&c=MalArticle&p=1015320781126&colid
=1015308017608&channel=mmFestival

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: