ബുധനാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 12, 2005

നവരാത്രി മഹോത്‌സവം

നവരാത്രി മഹോത്‌സവം
പ്രൊഫ. ഡോ. ഷാജി പ്രഭാകരൻ
കന്നിമാസത്തിലെ കറുത്ത വാവിന്റെ പിറ്റേദിവസം തുടങ്ങി ഒൻപത്‌ ദിവസമാണ്‌ നവരാത്രിയായി ആഘോഷിക്കുന്നത്‌. ദശമി ആയ പത്താംദിവസം വിജയദശമി ആഘോഷപൂർവ്വം കൊണ്ടാടുന്നു. ഒൻപതാം ദിവസം മഹാനവമിയായും എട്ടാം ദിനമായ അഷ്‌ടമി - ദുർഗ്‌ഗാഷ്‌ടമിയായും കണക്കാക്കുന്നു.
കേരളത്തിൽ സാധാരണയായി ഒൻപതു ദിവസം വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയും അവസാന മൂന്നു ദിവസങ്ങൾ ആഘോഷമായി കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഭാരതത്തിന്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിൽ സരസ്വതീ പൂജയ്ക്കല്ല പ്രായേണ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. മറാഠികളും ഗുജറാത്തികളും മറ്റും ആയുധ പൂജയായിട്ടാണ്‌ കൊണ്ടാടുക. ദുർഗ്‌ഗ അഥവാ ഭവാനിയാണ്‌ അവിടെയെല്ലാം പൂജാർഹയായ ദേവി.

ബംഗാളിലും വിദ്യാദേവിക്കുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കാളിക്കാണ്‌. മൈസൂറിൽ ചാമുണ്‌ഡിദേവിക്കാണ്‌ പൂജ നടത്തുന്നത്‌. എന്നാൽ, കേരളത്തിൽ സരസ്വതിക്കാണ്‌ പൂജ ചെയ്യുന്നത്‌. അതിനു മുന്നിൽ തങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പണിയായുധങ്ങൾ മുതലായവ വയ്ക്കുന്നു. ഈ സംരംഭത്തിന്‌ 'പൂജവയ്‌പ്‌' എന്നു പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ പൂജ വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുത്തും വായനയും നിറുത്തുന്നു. പൂജ എടുക്കുന്നതുവരെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്‌ അവധി ദിവസങ്ങളാണ്‌.

പത്താം ദിവസമായ വിജയദശമി ദിനത്തിൽ രാവിലെ കുളിച്ച്‌ കുറിയും തൊട്ട്‌ പരിശുദ്ധിയോടെ പൂജകൾ നടത്തുന്നു. അന്നേദിവസം അവൽ, മലർ, ശർക്കര, പഴം, കരിമ്പ്‌, മുന്തിരിങ്ങ, തേങ്ങ തുടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നു. ചിലർ പായസം, ത്രിമധുരം, മധുര പലഹാരങ്ങൾ എന്നിവയും പൂജയ്ക്ക്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പണിയായുധങ്ങളും മറ്റുമാണ്‌ പൂജ വച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവ ഭക്തിയോടെ എടുത്ത്‌ ആരംഭം കുറിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സർവ്വ വിദ്യകളുടെയും ആരംഭം കുറിക്കുന്ന ദിനമാണ്‌ വിശ്വാസികൾക്ക്‌ വിജയദശമി. ഈ ചടങ്ങിന്‌ 'പൂജ എടുപ്പ്‌' എന്നു പറയുന്നു.

ഈ ദിനത്തിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ വിദ്യാരംഭവും നടത്തുന്നു. ആദ്യമായി നാക്കിൻ തുമ്പത്ത്‌ സ്വർണ്ണംകൊണ്ട്‌ എഴുതുകയും പറയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം അരിയിൽ കുട്ടിയുടെ വിരൽകൊണ്ട്‌ ഗുരു എഴുതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എഴുത്തും വായനയുടെ ആരംഭവും ഒരു കുട്ടിയിൽ ആദ്യമായി കുറിക്കുന്നതും ഇന്നേ ദിവസമാണ്‌. ഗുരുവിന്‌ ദക്ഷിണ കൊടുത്ത്‌ ചടങ്ങ്‌ അവസാനിക്കുന്നു.

കടപ്പാട്: കേരളകൌമുദി ഓൺലൈൻ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: