ബുധനാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 12, 2005

നവരാത്രിസംഗീതം

നവരാത്രിസംഗീതം
- നിഷാ. കെ. നായർ

നാലു തൃക്കൈകളിലൊന്നിൽ സംഗീതസാഗരത്തെ കുടിയിരുത്തുന്നു ദേവി. സരസ്വതീ നമസ്‌തുഭ്യമെന്നു ചൊല്ലിപ്പഠിച്ച നാവുകളിൽ നാദസ്വരൂപമാകുന്നു. സംഗീതസാരസർവസ്വവുമായ സരസ്വതിക്ക്‌ സംഗീതാരാധന നടത്താനല്ലാതെ സപ്‌തസ്വരപുണ്യം മറ്റെന്തിനാണ്‌? ദേവിയെ സ്‌തുതിച്ച്‌ പാടാനുളള ഭാഗ്യം സമസ്‌തസൌഭാഗ്യങ്ങളിലും വലുത്‌. അതു തിരിച്ചറിയുന്നവരേ നാദോപാസനയാൽ ആത്മാവിൽ പൂർണത നേടുന്നുളളു. ഭാരതീയന്‌ സംഗീതരസങ്ങളിൽ പരമപ്രധാനം ഭക്‌തിരസം തന്നെയാണ്‌. നവരാത്രിയുടെ നവരസങ്ങൾ ഭാരതീയർക്ക്‌ സംഗീതപ്രധാനമാകുന്നതും മറ്റൊന്നുകൊണ്ടല്ല. ഒൻപതു പുണ്യദിനങ്ങൾ ദേവിക്ക്‌ സംഗീതാരാധനയ്ക്കായി അർപ്പിക്കുന്നു നിത്യഭക്‌തർ.

ദുർഗയെയും ലക്ഷ്മിയെയും സരസ്വതിയെയും പൂജിക്കാനുളള വേളയാണ്‌ നവരാത്രി. ദേവിക്ക്‌ നാദത്താൽ, ദീപത്താൽ, വർണത്താൽ, അക്ഷരായുധങ്ങളാൽ അർച്ചന നടത്തുന്ന നാളുകൾ. സംഗീതാർച്ചന സരസ്വതീപ്രധാനമാണ്‌.

സംഗീതമപി സാഹിത്യം സരസ്വത്യാം സ്‌തനദ്വയം എന്നു മന്ത്രതുല്യമായി നാം ഉരുവിടുന്നു..

ആപാദമധുരമായ സംഗീതത്തിന്റെ സമസ്‌തവും ദേവിയിൽ കുടികൊളളുന്നു. അതറിഞ്ഞു പാടി നവരാത്രികളെ സംഗീ താർച്ചിതമാക്കിയവരാണ്‌ കർണാടക സംഗീതത്തിലെ മഹാമേരുക്കളെല്ലാം തന്നെ. ത്യാഗരാജ സ്വാമികളും മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതരും രചിച്ചു ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ദേവീകൃതികൾ തൊട്ടു തുടങ്ങി സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ ഭക്‌തിപൂർണമായ സരസ്വതീസാധന വരെ സരസ്വതീഭക്‌തിവിലയിതമാണ്‌.

നൃത്തസംഗീതങ്ങളുടെ ഉത്സവമായ നവരാത്രിക്ക്‌ ദേവിയെ സ്‌തുതിക്കാൻ കീർത്തനങ്ങൾ രചിക്കാത്ത മഹാസംഗീത ജ്ഞർ കുറയും. ഭക്‌തിഗീതങ്ങൾ, കീർത്തനങ്ങൾ,കൃതികൾ, ഭജൻ എന്നിവയിലൂടെ ദേവീഭക്‌തി കർണപുടങ്ങളെ അമൃതൂട്ടുന്നു. മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതരുടെ കമലാകാംബ നവവർണ കൃതികൾ, ശ്യാമശാസ്‌ത്രികളുടെ നവരത്നമാലിക, ഉതുക്കാട്‌ വെങ്കടസുബ്ബ അയ്യരുടെ കാമാക്ഷി നവവർണ കൃതികൾ, പിന്നെ സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ അമൂല്യങ്ങളിൽ അമൂല്യങ്ങളായ ദേവീ നവരാത്രി കീർത്തനങ്ങളും.

കടപ്പാട്‌ : മനോരമ ഓൺലൈൻ.കോം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: